Privacy Policy

Autobedrijf De Meer B.V. hecht veel waarde aan de bescherming van uw persoonsgegevens. In deze Privacy Policy willen we heldere en transparante informatie geven over hoe wij omgaan met persoonsgegevens.

Wij doen er alles aan om uw privacy te waarborgen en gaan daarom zorgvuldig om met persoonsgegevens. Autobedrijf De Meer B.V. houdt zich in alle gevallen aan de toepasselijke wet- en regelgeving, waaronder de Algemene Verordening Gegevensbescherming. Dit brengt met zich mee dat wij in ieder geval:

 • Duidelijk vermelden voor welke doeleinden wij persoonsgegevens verwerken. Dat doen wij via deze privacyverklaring;
 • Het verzamelen van persoonsgegevens beperken tot alleen de persoonsgegevens die nodig zijn voor de doeleinden waarvoor ze worden verwerkt;
 • U eerst om toestemming vragen om uw persoonsgegevens te verwerken in alle gevallen waarin uw toestemming is vereist;
 • Passende technische en organisatorische maatregelen hebben genomen zodat de beveiliging van uw persoonsgegevens gewaarborgd is;
 • Geen persoonsgegevens doorgeven aan derde partijen, tenzij dit nodig is om de gevraagde dienst te kunnen leveren of wanneer wij daar wettelijk toe verplicht zijn;
 • Uw recht respecteren om uw persoonsgegevens op aanvraag ter inzage te bieden, te corrigeren of te verwijderen;
 • Gebruik maken van cookies voor analytische doeleinden ten behoeve van uw gebruiksgemak.

Als Autobedrijf De Meer B.V. zijn wij verantwoordelijk voor de verwerking van uw persoonsgegevens. Indien u na het doornemen van onze Privacy Policy, of in algemenere zin, vragen heeft hierover of contact met ons wenst op te nemen, kan dit via de contactgegevens onder aan dit document.

Verwerking van persoonsgegevens

Wij verzamelen persoonsgegevens die u zelf aan ons verstrekt en persoonsgegevens over uw gebruik van onze diensten.
Autobedrijf De Meer B.V. verkrijgt persoonsgegevens op de volgende manieren:

 • via haar website www.autodemeer.nl;
 • uit telefonisch contact;
 • uit direct contact zoals bijvoorbeeld aan de balie.

Voor de bovenstaande doelstelling(en) kan Autobedrijf De Meer B.V. de volgende persoonsgegevens van u vragen:

 • Naam;
 • Adres;
 • Contactgegevens zoals telefoonnummer en e-mailadres;
 • Geslacht;
 • Geboortedatum;
 • Identiteitsnummer;
 • Bedrijfsnaam;
 • Kvk en BTW-nummer;
 • Uittreksel Kvk;
 • Bankgegevens;
 • Kenteken;
 • Chassisnummer;
 • Informatie over uw huidige auto, inclusief taxaties en onderhoudshistorie;
 • Interesse in nieuwe auto's en status verkooptraject;
 • Surfgedrag.

Persoonsgegevens worden door Autobedrijf De Meer B.V. verwerkt ten behoeve van de volgende doelstelling(en):

 • U informeren over onze producten en diensten;
 • De door u gevraagde diensten verlenen, zoals het aanbieden van proefritten;
 • De totstandkoming en uitvoering van een overeenkomst.

Verstrekking aan derden

Wij respecteren uw privacy en zorgen ervoor dat uw persoonsgegevens strikt vertrouwelijk blijven. Wij geven nooit persoonsgegevens door aan andere partijen waarmee we geen verwerkersovereenkomst hebben afgesloten. Met deze partijen (verwerkers) maken wij hierin uiteraard de nodige afspraken om de beveiliging van uw persoonsgegevens te waarborgen. Verder zullen wij de door uw verstrekte gegevens niet aan andere partijen verstrekken, tenzij dit wettelijk verplicht en toegestaan is. Een voorbeeld hiervan is dat de politie in het kader van een onderzoek (persoons)gegevens bij ons opvraagt. In een dergelijk geval dienen wij medewerking te verlenen en zijn dan ook verplicht deze gegevens af te geven. Tevens kunnen wij persoonsgegevens delen met derden indien u ons hier schriftelijk toestemming voor geeft.

Binnen de EU

Wij verstrekken geen persoonsgegevens aan partijen welke gevestigd zijn buiten de EU.

Minderjarigen

Wij verwerken enkel en alleen persoonsgegevens van minderjarigen (personen jongen dan 16 jaar) indien daarvoor schriftelijke toestemming is gegeven door de ouder, verzorger of wettelijke vertegenwoordiger.

Bewaartermijn

Autobedrijf De Meer B.V. bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan noodzakelijk voor het doel waarvoor deze verzameld zijn, tenzij wij op grond van een wettelijke bepaling verplicht zijn de persoonsgegevens langer te bewaren. De gegevens worden uiterlijk vier weken na beëindiging van de overeenkomt vernietigd of uiterlijk binnen een jaar na het verstrijken van de wettelijke bewaartermijn.

Beveiliging

Wij hebben passende technische en organisatorische maatregelen genomen om persoonsgegevens van u te beschermen tegen onrechtmatige verwerking. Zo zorgen wij dat alleen noodzakelijke personen toegang hebben tot de gegevens. dat de toegang van de gegevens afgeschermd is en dat onze veiligheidsmaatregelen regelmatig gecontroleerd worden.

Rechten omtrent uw gegevens

U heeft recht op inzage, rectificatie of verwijdering van de persoonsgegeven welke wij van u ontvangen hebben. Tevens kunt u bezwaar maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens (of een deel hiervan) door ons of door één van onze verwerkers. Ook heeft u het recht om de door u verstrekte gegevens door ons te laten overdragen aan uzelf of in opdracht van u direct aan een andere partij. Wij kunnen u vragen om u te legitimeren voordat wij gehoor kunnen geven aan voornoemde verzoeken.

Klachten

Mocht u een klacht hebben over de verwerking van uw persoonsgegevens dan vragen wij u hierover direct contact met ons op te nemen. Komen wij er samen met u niet uit dan vinden wij dit natuurlijk erg vervelend. U heeft altijd het recht een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens, dit is de toezichthoudende autoriteit op het gebied van privacybescherming.

Cookies en Google Analytics

Onze website maakt gebruik van Google Analytics voor het verkrijgen van bezoekers- statistieken. De informatie die door Google wordt verzameld, wordt geanonimiseerd opgeslagen. Wij (en Google) kunnen niet zien welke personen onze website hebben bezocht. De statistieken van Google Analytics worden door ons gebruikt om de website te optimaliseren, onder andere om drukbezochte pagina’s eenvoudiger en beter vindbaar te maken. De informatie die Google verzamelt, wordt mogelijk opgeslagen op servers buiten de Europese Economische Ruimte. Wij hebben geen invloed op het gebruik van de data door Google en/of derde partijen. Google kan de gegevens verstrekken aan derden als zij daartoe op grond van de wet verplicht is of voor zover de informatie namens Google door derden wordt verwerkt. Voor meer informatie verwijzen wij u naar de Privacy FAQ van Google en Google Analytics. U kunt zelf kiezen of u cookies accepteert of weigert. De meeste webbrowsers accepteren cookies automatisch, maar u kunt de instellingen van uw browser aanpassen, zodat cookies voortaan geweigerd worden.

Vragen

Als u naar aanleiding van ons Privacy Statement nog vragen of opmerkingen heeft, neem dan contact met ons op!

Contactgegevens

Autobedrijf De Meer B.V.
Konnetlaantje 8
1435 HW
Rijsenhout
0297-322193
[email protected]